Folijarna prihrana bobičastog voća

Preporuka za folijarnu prihranu malina i kupina

Malina, za razliku od drugih bobičastih voćaka, uzima najveće količine hranjivih elemenata iz tla. Za njezino dobro uspevanje neophodne su velike količine organske tvari, jer svake godine razvija veliki broj novih izdanaka, a na starima donosi obilje roda, koji se poslije sazrijevanja suše, pa je svake godine za obnovu grma i visoke prinose neophodna velika količina organske tvari. Malina od svih elemenata najviše troši kalij, zatim dušik i fosfor. Zasade maline u rodu treba redovito svake godine gnojiti i to dosta velikim količinama organskih i mineralnih gnojiva. Gnojidba zasada u rodu može biti: Osnovna gnojidba, prihranjivanje i gnojidba folijarnim gnojivima. Folijarnom gnojidbom se može brzo djelovati u prehrani važnijim makro, a posebno mikroelementima. Tretiranje se izvodi obično u dva ili tri navrata istovremeno kada se vrši tretiranje protiv uzročnika bolesti i štetnika. Treba poštovati koncentraciju primjene iu prskalici prvo rastvoriti folijarno gnojivo, a zatim potrebne pesticide. Prihranjivanje se može obaviti i fertigacijom, posebno kada je potrebno pojačati prehranu i u vrijeme nalijevanja ploda i pred berbu. Za to mora postojati instaliran sustav za navodnjavanje i moraju se koristiti specijalna vodotopiva gnojiva određene formulacije.

Suvremeni zasadi kupine su visokointezivni i vrlo rodni, i zato ih treba redovito i obilno gnojiti. Time se izravno utječe na rentbilnost proizvodnje, duži eksploatacijski period i osigurava visok prinos i dobru kvalitetu plodova. Količina i vrsta gnojiva ovisi o plodnosti tla, klimatskih uvjeta i meliorativne gnojidbe. Za gnojenje kupine koriste se organska i mineralna gnojiva, a po potrebi i folijarna. Po vrsti gnojidba može biti osnovna i dopunska (prihranjivanje). Osnovna gnojidba obavlja se u kasnu jesen i izvodi se stajskim i kompleksnim mineralnim gnojivima. Kupina je voćka koja za svoj razvoj i plodonošenje zahtjeva veliku količinu kalija, nešto manje dušika, a zadovoljava se manjom količinom fosfora. Najveće potrebe za kalijem kupina pokazuje u vremenskom intervalu od početka vegetacije pa do kraja sazrijevanja plodova, a za dušikom u prvoj polovici vegetacije kada je intezivan porast izdanaka i rodnih grančica. Vrste mineralnih gnojiva biraju se u velikoj mjeri ovisno o osobinama zemljišta, a posebno od njegove ph vrijednosti. Uporaba folijarnih gnojiva kod kupine je vrlo prikladna i korisna kako bi se u kratkom vremenskom razdoblju otklonili uočeni nedostaci. Folijarno gnojivo se najčešće primjenjuje zajedno sa sredstvima za zaštitu.

Preporuka za folijarnu prihranu malina i kupina

Od početka vegetacije do cvjetanja prihrana se može vršiti kroz sustav kap na kap ili folijarno.

Prihrana kroz sustav kap na kap se vrši vodotopivim gnojivom Novalon 20-20-20+TE u količini 1-2gr/1L vode + Trazex, gnojivo sa visokom koncentracijom mikroelemenata, u količini 0,025 gr/1L vode.

Folijarna prihrana obuhvaća primjenu Bioplexa - biostimulatora (0,5L/ha) i Tropicela koji je gnojivo za bolju cvatnju i oplodnju (1kg/ha).

Za početak cvjetanja preporuča se vodotopivo gnojivo Novalon 19-6-20+2MgO+TE u količini 0,5 gr/1L vode, a za prihranu kroz sustav kap na kap, ili Bioplex za folijarnu prihranu u količini 0,5L/ha.

Formiranje i rast plodova treba pratiti gnojidba vodotopivim gnojivom Novalon 20-20-20+TE u količini 1-2 gr/1L vode, kroz sustav kap na kap.

Za početak zriobe preporuča se vodotopivo gnojivo Novalon 6-12-36+3MgO+TE u količini 0,5-1 gr/1L vode, kroz sustav kap na kap ili Bioplex, biostimulator za folijarnu gnojidbu, 0,5L/ha.

Poslje berbe do kraja vegetacije koristiti Novalon 20-20-20+TE u količini 1-1,5 gr/1L vode ili za folijarnu prihranu Calcium Mainstay 3L/ha.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze

Malina


Kupina


Nedostatci


Preporuka za folijarnu prihranu jagoda

Gnojidba predstavlja važan tehnološki zahvat u proizvodnji jagode, koji značajno utječe na visinu i kvalitetu prinosa. Ovisno o količini fosfora i kalija u tlu, potrebno je prilagoditi i gnojidbu jagode.

Kod gnojidbe dušikom, koji je vrlo pokretan element u tlu, a kako jagoda ima plitko korijenje, mora se posvetiti posebna pažnja. Osim potrebe biljaka za dušikom, potrebno je voditi računa o pH vrijednosti tla, mehaničkom sastavu tla i obliku primjenjenog dušika. Kod primjene dušika u obliku nitrata ukupnu dozu gnojidbe potrebno je podijeliti na veći broj tretmana, zbog vrlo lakog ispiranja iz tla, lakšeg mehaničkog sastava. Kod primjene dušičnih gnojiva, najmanje 50% od ukupne količine treba biti u nitratnom obliku.

Kod uzgoja jagode, samo se dušik i kalij, mogu dodavati naknadno, dok se sva potrebna količina fosfornih gnojiva moraju dodati kod pripreme tla za sadnju. Ukoliko se na osnovi analize tla utvrdi i značajan nedostatak željeza, isti se mora dodavati kod pripreme tla za sadnju, u potrebnim količinama.

Prihrana jagode u fazi sadnje i ukporijenjavanja podrazumjeva korištenje vodotopivog gnojiva Novalon 12-48-6+TE i Rootexa kroz sustav kap na kap ili Bioplexa za folijarnu prihranu.

Novalon 12-48-6+TE se kroz sustav kap na kap preporuča u dozi 2,5 kg na 1000 m2 jednom tjedno, dok se Rootex preporuča u dozi 250 g na 1000 m2 jednom tjedno uz dodatak H-85 u količini 250 gr na 1000 m2.

Bioplex za gnojidbu preko lista (folijarno) ide u dozi 0,2L na 100 L vode.

Od početka vegetacije pa do cvatnje kroz sustav kap na kap preporuča se tjedno 3 kg/1000m2 vodotopivog gnojiva Novalon 20-20-20+TE i 4 kg na 1000 m2 jednom tjedno Novalon 19-6-20+2MgO+TE.

Za folijarnu primjenu u ovoj fazi može se koristiti Bioplex 0,2L/100L vode i Tropicel ili Kelatex Ca+B u količini 100 g/100L vode.

Tropicel je vodotopivo gnojivo za bolju cvatnju i oplodnju, a Kelatex Ca+B je gnojivo sa visokom koncentracijom kalcija i bora koji potiče cvatnju i bolju oplodnju zbog pojačane vitalnosti peludi.

Formiranje i rast plodova treba pratiti tjedna gnojidba vodotopivim gnojivom Novalon 15-5-35+TE u količini 5-8 kg/1000m2 i vodotopivim gnojivom Keymag 10-0-40+2MgO u količini 5-8 kg/1000m2, kroz sustav kap na kap.

Za folijarnu prihranu u fazi formiranja i rasta plodova preporuča se Calcium Mainstay za poboljšanje kvalitete ploda (0,3L/100L vode) i Bioplex (0,2L/100L vode).

Početak zriobe ploda treba pratiti primjena vodotopivog gnojiva Novalon 6-12-36+3MgO+TE u količini 5-8 kg/1000m2 kroz sustav kap na kap ili primjena Calcium Mainstay za poboljšanje kvalitete ploda (0,3L/100L vode).

Poslje berbe pa do kraja vegetacije obavezno korištenje gnojiva Novalon 20-20-20+TE u količini 5kg/1000m2 kroz sustav kap na kap ili folijarno Bioplex (0,2L/100L vode).

DELUMBRI LIMAX – repelent za puževe koji se koristi preventivno kroz sustav kap na kap u količini 1-2% zbog mogućnosti nastanka velike štete od utjecaja prisutnosti puža na plodovima jagoda.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci


Preporuka za folijarnu prihranu borovnice

Vrijeme primjene /Fenofaza Formulacija Način Količina Napomena Aplikacija
Početak travnja AMCOPASTA 20/50/10 m/v Kap na kap 20 kg/ha 2kg/1000m2 tjedno Startno gnojivo (nizak ph ) Kroz dvije aplikacije
Travanj AMONIJ SULFAT Granulirano 100 kg/ha 40 gr/sadnici Dušično gnojivo sa sumporom Prva primjena do polovine travnja
Sredina travnja AMCOPASTA 15/20/50 m/v Kap na kap 40 kg/ha 1-1,5 kg/ 1000m2/tjedno Gnojivo (nizak ph) Kroz 4 - aplikacije do kraja svibnja
Cvatnja i oplodnja KELATEX Ca+B Folijarno 1 kg/ha Za oplodnju Duža cvatnja i bolja oplodnja
Procvjetavanje AMONIJ SULFAT Granulirano 100 kg/ha 40 gr/sadnici Dušično gnojivo sa sumporom U procvjetavanju
Početak svibnja PROMET Ca Folijarno 3l/ha
Lipanj NOVALON 6-12-36 + TM ili KALIJ SULFAT (Solupotasse) Kap na kap 40 kg/ha 1-1,5 kg/ 1000m2/tjedno Za boju i količinu suhe tvari 3 - 4 aplikacije početak zriobe
Kraj lipnja BARRIER (Ca + Si) Folijarno 1,5 l/ha Čvrstoća plodova kroz duži vremenski period Pred berbu
Kroz vegetaciju
s razvojem lisne mase /niske temperature/oplodnja
BIOPLEX Folijarno 200 ml/100 l vode Stimulator porasta s aminokiselinama Kad postoji mogućnost(2-3 puta)
Kroz vegetaciju TRAZEX Folijarno 1,5 kg/ha 0,5 kg + 0,5 kg + 0,5 kg
Kroz faze vegetacije
Mikroelementi
6% fe 6% mn 6% zn 2% b 2% cu +3%la+2%oe
Primjena željeza zbog moguće pojave kloroze
Pred opadanje listova
(kraj 10. mjeseca)
TROPICEL Folijarno 1 kg/ha
Kroz vegetaciju u intezivnom porastu i zriobi omogućiti navodnjavanje sa 30 m3 vode dnevno / veličina ploda i do 20 % veća.
Za korekciju vode koristiti pH Master - 1l/1000 l vode / ph kontrolirati na kapaljkama.
Berba se obavlja u punoj zrelosti. Ne blagovremena berba uzrokuje venuće i opadanje plodova.