Folijarna prihrana soje

Pročitaj

Soja je značajna leguminoza u ratarsko - industrijskim kulturama koja razvojem bakterija na korijenu obogaćuje tlo dušikom, fiksirajući ga iz zraka. U kvržicama korijena soje bakterije pretvaraju anorganski dušik iz zraka u amonijski oblik pristupačan biljci. Na aktivnost bakterija utječu fizikalna i kemijska svojstva tla: neutralna reakcija tla, prozračnost te dobre vodozračne osobine tla. U plodoredu prije soje treba izbjegavati suncokret, ozimu uljanu repicu i uzgoj soje u monokulturi.

Gnojidba soje

Dušik i kalij soja zahtjeva u fazi cvatnje i formiranja mahuna, a fosfor i sumpor u vrijeme formiranja i nalijevanja zrna. Soja nema velikih zahtjeva prema gnojidbi dušikom ukoliko su razvijene kvržične bakterije na korijenu, koje fiksiraju dušik iz zraka i mogu sintetizirati 3/4 potrebnog dušika za biljku. Dušična gnojidba pozitivno djeluje na urod soje ukoliko se unosi u proljeće, u vlažno, hladno, slabo plodno i tlo kisele reakcije, jer se tada ne formiraju kvržične bakterije već soja direktno usvaja dodatni dušik iz mineralnih gnojiva. Potrebe soje za hranjivima kreću se ovisno o plodnosti tla i mogućnosti fiksacije dušika.

1. faza – faza treće troliske
2. faza – neposredno prije cvatnje
3. faza – kada su mahune od 0,5-2cm
Pročitaj

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe, obavezna je primjena Bioplexa 0,5 L/ha na 200-300L vode/ha. Koristiti ga nakon stresnih uvjeta (negativnog učinka herbicida, bolesti i štetnika, visoke vlage, tuče i suše) jer u sebi ima veliki utjecaj organskih ekstrakta, aminokiselina i fitohormona.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci