Folijarna prihrana strnih žitarica

Folijarna prihrana strnih žitarica osigurava visoke prinose, pospješuje usjeve i izvrstan je nadomjestak prilikom nedostatka hranjiva.

U modernoj poljoprivrednoj proizvodnji visoki prinos pšenice predstavlja imperativ uspješne proizvodnje. Tri su glavna kriterija za visoki prinos pšenice: broj klasja po hektaru, broj zrna u klasu i težina zrna. Smanjenje prinosa pšenice može uzrokovati kvaliteta tla, nedostatak hranjiva i vremenske neprilike poput suše ili tuče.

Kako bi se postigao maksimalan učinak, potrebna je optimalna kombinacija preparata za folijarnu prihranu: Novalon, Trazex, Bioplex i Inex.

Folijarna prihrana se izvodi dva puta: prvi put pred kraj faze busanja i početkom faze vlatanja, dok se druga folijarna prihrana izvodi pred kraj faze vlatanja i početkom faze klasanja.

Novalon kao vodotopivo gnojivo uz dušik sadrži fosfor i kalij kako bi osigurao uravnotežen spektar helatiziranih mikroelemenata. Njegova primjena osigurava optimalno usvajanje hranjiva neovisno o pH vrijednosti tla ili vode.

Trazex je snažna formula koja osim visoke koncentracije mikroelemenata poput cinka, željeza, bakra, bora i mangana sadrži i L-aminokiseline i organske ekstrakte koji pomažu boljem usvajanju hranjiva, a rezultat primjene je poticanje vegetativnog rasta, cvatnje, rano formiranje ploda, povećanje metaboličke aktivnosti biljke, te brža i efikasnija asimilacija mikrohranjiva.

Bioplex je kompleksni biostimulator koji je izvstan za jačanje biljnih funkcija. Sadrži makro i mikro elemente kao i različite supstance prirodnog podrijetla koji stimuliraju fiziološke procese u biljci.

Inex kao okvašivač, aktivator i penetrator smanjuje površinsku napetost vode i povećava kontaktnu površinu lista. Djeluje kao pojačivač primjenjenih folijarnih gnojiva i otporan je na ispiranje, te ne stvara pjenu u prskalicama.

Primjenom sva tri preparata prinosi će biti optimizirani na najisplativiji način.

Fenofaze strnih žitarica su:
 • Nicanje
 • Početni rast
 • Busanje
 • Vlatanje
 • Klasanje
 • Zrioba

Za folijarnu gnojidbu strnih žitarica po fenofazama preporučamo sljedeće:

1. Fenofaza – Kraj busanja, početak vlatanja
 • Za razvoj korijenovog sustava, u fazi formiranja konusa rasta i broja vlati preporuča se primjena vodotopivog gnojiva Novalon 12-48-6+TE (3kg/ha na 200-300L/ha vode) ili Rootexa (0,5 kg/ha na 200-300L/ha vode), stimulatora tla i razvoja korijena.
 • Novalon 12-48-6+TE je namijenjen za prihranu biljke u ranoj fazi u vrijeme formiranja korijenovog sustava na što utječe visoka koncentracija fosfora.
 • Rootex je snažna formula sa visokom koncentracijom organskih ekstrakata, L-aminokiselina i fosfora koja smanjuje stres kod niskih temperatura i pospješuje ukorijenjavanje.
 • Za što bolji prinos i kondiciju usjeva primjenjuje se Trazex, preparat sa visokom koncentracijom mikroelemenata u količini 0,5 kg/ha na 200-300L vode/ha.
 • Obavezno korištenje okvašivača i penetratora INEX, 150 ml/ha na 200-300 L vode, koji poboljšava učinak folijarnih gnojiva.
2. Fenofaza – Kraj vlatanja, početak klasanja
 • Iznimno je važno da biljka u ovoj fazi ima dovoljno mikrohranjiva što utječe na njen intenzivan rast. Zato treba primjeniti vodotopivo gnojivo Novalon 20-20-20+TE ili Novalon 15-5-35+TE u količini 4-5 kg/ha na 200-300L vode ili Agrofol 390 u količini 5L/ha na 200-300L vode.
 • I u fazi intenzivnog rasta biljke primjenjuje se Trazex, preparat sa visokom koncentracijom mikroelemenata u količini 0,5 kg/ha na 200-300L vode/ha.
 • Obavezno korištenje okvašivača i penetratora INEX, 150 ml/ha na 200-300 L vode, koji poboljšava učinak folijarnih gnojiva.
 • Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe, obavezna je primjena Bioplexa 0,5 L/ha na 200-300L vode/ha. Koristiti ga za smanjenje negativnog učinka herbicida, bolesti i štetnika jer u sebi ima veliki utjecaj organskih ekstrakta, aminokiselina i fitohormona.

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci