Folijarna prihrana travnjaka

Korištenjem travnjaka (košnjom, ispašom ili kombinirano) iz tla se iznose velike količine biljnih hranjiva, čime se tlo osiromašuje, odnosno gubi plodnost. Gnojidba travnjaka je neophodna mjera za: postizanje visokih i stabilnih prinosa, poboljšavanje kvalitete krme, povećavanje otpornosti na bolesti i klimatske stresove, promjenu botaničkog sastava travnjaka itd. S obzirom na to da je cijena mineralnih gnojiva visoka, travnjake treba gnojiti racionalno.

Racionalna gnojidba je primjena one količine gnojiva koja odgovara potrebama biljke, stanju usjeva, plodnosti tla, a istovremeno vodi računa o klimatskim uvjetima i mogućem prinosu. Da bismo odredili pravilne količine gnojiva, potrebno je napraviti kemijsku analizu tla te znati koliko se hranjiva iznese iz tla prinosom. Razliku bi trebalo nadoknaditi gnojidbom. Ukoliko je tlo dobro opskrbljeno hranjivima, potrebno je vratiti samo one količine hranjiva koje smo iznijeli prinosom.

Ovisno o godišnjem dobu za folijarnu prihranu travnjaka preporuča se sljedeće:

Proljeće

Za bolje busanje i ukorijenjavanje gnojidbu treba vršiti svakih 14 dana i to sljedećim formulacijama:
  • Novalon 12-48-6+TE, u količini 3-5 kg/ha na 250-300L vode/ha, namijenjen za prihranu biljke u ranoj fazi u vrijeme formiranja korijenovog sustava na što utječe visoka koncentracija fosfora.
  • Prvu prihranu upotpunit ćemo gnojivom Agrofol 650 u količini 5-7L/hana 300L vode/ha, zbog velikog utjecaja sumpora čime dobijamo veću biomasu i izrazito zelenu boju usljed pojačanog stvaranja klorofila.
  • Trazex, gnojivo sa visokom koncentracijom mikroelemenata u fazama rasta, u količini 0,5-1 kg/ha na 250-300L vode/ha
  • Bioplex, biostimulator, u količini 0,5 L/ha na 250-300L vode/ha

Obavezno korištenje okvašivača i penetratora INEX, 1,5 dl/ha na 250-300 L vode, koji poboljšava učinak folijarnih gnojiva.

Ljeto

Kondicija travnjaka, otpornost na sušu i stres postiže se prihranom svakih 14 dana pomoću:
  • Novalon 20-20-20+TE, vodotopivo gnojivo, u količini 3-5 kg/ha na 250-300 L vode/ha
  • Bioplex, biostimulator, u količini 0,5 L/ha na 250-300 L vode/ha

Jesen, do polovine rujna

Otpornost na niske temperature i priprema travnjaka za zimske uvjete poboljšat će se primjenom:
  • Novalon 12-48-6+TE, vodotopivo gnojivo, u količini 3-5 kg/ha na 250-300L vode/ha
  • Rootex, snažna formula sa visokom koncentracijom organskih ekstrakata, L-aminokiselina i fosfora koja smanjuje stres kod niskih temperatura i pospješuje ukorijenjavanje, u količini 2,5-5 kg/ha na 250-300L vode/ha.

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!