Folijarna prihrana vinove loze

Pročitaj

S obzirom na to da se svake godine iz tla odnose značajne količine dušika, fosfora, kalija, kalcija i ostalih hranjiva, potrebno ih je gnojidbom nadoknaditi. Unošenjem hranjiva preko tla ili preko lista (folijarno), osiguravamo vinovoj lozi brz rast i razvoj, održavamo ravnotežu, opseg i kvalitetu uroda, te općenito utječemo na zdravstveno stanje vinove loze.

Količina hranjivih tvari koje se godišnje iznesu iz tla u vinogradu, ovisi o urodu, načinu obrade, vrsti tla i nagibu terena. Da bismo to utvrdili potrebno je obaviti fizikalnu i kemijsku analizu tla.

Prednosti prihrane putem lista

Analizom listova vinove loze utvrđeno je da sadržaj hranjivih tvari nije statičan te da se mijenja prema fazama vegetacije vinove loze. Najveću količinu hranjivih tvari vinova loza sadrži na samom početku vegetacije, a tijekom vegetacije njihova se količina postupno smanjuje.

Folijarna gnojidba je primjena direktno preko lista. Hranjiva usvojena putem lista kroz biljku se prenose provodnim tkivom do ostalih organa.

Prednost folijarne gnojidbe u odnosu na gnojidbu putem tla je u bržem usvajanju i iskorištavanju ciljanih hranjiva (mikroelementi Fe, B, Zn....) te uklanjanju uočenih nedostataka u mnogo kraćem vremenu. Uvjet za efikasnu primjenu gnojiva putem lista je dobro razvijena lisna masa. Folijarna gnojidba je najekonomičnija i najbrža za primjenu. Hranidba putem lista je u odnosu na hranidbu putem tla, 3-4 puta brža.

Prilikom primjene fungicida i insekticida preporuča se primjena folijarnih gnojiva. Ishrana vinove loze uz primjenu folijarne ishrane, rezultira puno boljim rezultatima.

Folijarna prihrana vinove loze

1. faza – porast mladica vinove loze 20-30 cm
2. faza – desetak dana prije cvatnje
3. faza – pred cvjetanje-intenzivan porast
4. faza – nakon cvjetanja vinove loze
5. faza – formiranje bobica
6. faza – zatvaranje grozda (pojava šaranja)
7. faza – 7-10 dana nakon zatvaranja grozda
8. faza - zrioba

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci